Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BRINK BEWINDVOERING B.V.

DEFINITITIES

1) Brink Bewind: De besloten vennootschap Brink bewindvoering B.V. statutair gevestigd aan de Abe Lenstra boulevard 10 te Heerenveen.

2) Cliënt: iedere persoon die met Brink Bewind een overeenkomst van inkomens of budgetbeheer heeft gesloten.

3) Werkzaamheden: alle werkzaamheden die Brink Bewind verricht in het kader van de overeenkomst van inkomens of budgetbeheer. Onder werkzaamheden is in elk geval te verstaan:

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, vermogen en eventuele schulden
 • Opstellen van een overzicht inkomsten en uitgaven ( budgetplan)
 • Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties/instellingen
 • Met volmacht wijzigen van relevante gegevens bij dezelfde instanties/instellingen
 • Openen van een beheer- en leefgeldrekening op naam van cliënt
 • Aanvragen relevante toeslagen om het inkomen van cliënt te optimaliseren
 • Aanvragen kwijtschelding lokale belastingen
 • Verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte
 • Aanvragen bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering indien van toepassing
 • Doorbetalen van de vaste lasten zoals opgesteld in het budgetplan
 • Als doorbetaling van de vaste lasten niet lukt hierover contact opnemen met cliënt
 • het uitvoeren van administratieve taken die voortvloeien uit het budgetbeheer
 • Postverwerking
 • Informeren en adviseren bij juridische zaken
 • Het maandelijks versturen van een overzicht van inkomsten en uitgaven aan cliënt
 • Afleggen van rekening en verantwoording.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van een overeenkomst van opdracht. Titel 7 van het zevende

Burgerlijke wetboek is dientengevolge van toepassing, voor zover hieronder niet anders is bepaald.

 

ART. 1 WERKINGSSFEER

1) Alle opdrachten, ook die welke aan een bepaalde persoon zijn gericht, worden, ongeacht het bepaald in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijke wetboek, uitsluitend beschouwd als te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door Brink Bewind.

2) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, behoudens afwijking van deze voorwaarden welke door Brink Bewind en cliënt uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

3) Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Brink Bewind en cliënt treden alsdan in overleg teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij de oorspronkelijke bepaling.

4) Indien Brink Bewind niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich dat de

de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. Ook verliest Brink Bewind in een dergelijk geval niet het recht om in de

toekomst strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

5) Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door Brink Bewind geschiedt

uitsluitend in onderling overleg, doch hier heeft te gelden dat onderhavige algemene voorwaarden ook op hen van

toepassing zijn.

 

ART. 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1) De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door cliënt en Brink Bewind een overeenkomst is getekend,

dan wel op het moment dat Brink Bewind op verzoek van cliënt is begonnen met de uitvoering van de

werkzaamheden voor cliënt.

2) De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst

 voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

3) De opdracht eindigt in elk geval met de dood van cliënt.

 

 

ART. 3 GEHEIMHOUDING

1) Brink Bewind is in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle

persoonlijke en relevante informatie/gegevens van cliënt die betrekking hebben op de werkzaamheden voor cliënt. Ook zullen

de gegevens van cliënt opgenomen worden in de persoonsregistratie van Brink Bewind.

2) Brink Bewind en cliënt verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de

 werkzaamheden van elkaar, of uit welke bron dan ook, over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel

redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

3)Brink Bewind. respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt

behandeld.

4) Brink Bewind. verplicht zich, na beëindiging van overeenkomst, alle bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden

hebben verkregen aan cliënt en/of derden te retourneren.

5) Hetgeen in dit artikel is bepaalt lijdt uitzondering indien Brink Bewind. ten gevolge van een wettelijke verplichting,

gehouden is om mededelingen te doen.

 

ART. 4 INFORMATIEVERSTREKKING

1) Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Brink Bewind naar haar oordeel nodig acht voor het correct

uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig ter beschikking te stellen.

2) Cliënt zal Brink Bewind op de hoogte brengen en houden van alle informatie die voor de uitvoering van de werkzaamheden relevant is of kan zijn. Client is in elk geval gehouden Brink Bewind vooraf te informeren indien cliënt voornemens is een kredietovereenkomst, een overeenkomst van geldlening dan wel een soortgelijke overeenkomst te sluiten. Client is bovendien gehouden Brink Bewind vooraf te informeren wanneer ten laste van cliënt schulden dreigen te ontstaan.               

3) Cliënt staat in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de aan Brink Bewind ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Indien cliënt de juistheid van de gegevens niet kan garanderen, dient cliënt Brink Bewind hiervan op de hoogte te stellen.

4) Indien en voor zover cliënt dit verzoekt, worden de overgelegde bescheiden aan cliënt geretourneerd. Een en ander onverminderd art 8 lid 2 van deze voorwaarden

5) De uit de vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van cliënt.

6) Cliënt vrijwaart Brink Bewind voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat cliënt aan Brink Bewind onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

 

ART. 5 OVERIGE VERPLICHTINGEN

1) Cliënt verplicht zich tegenover Brink Bewind om geen schulden en/of andere verplichtingen aan te gaan dan

nadat Brink Bewind hierover vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. Hieronder valt ook het

laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een bankrekening en/of girorekening.

2) Cliënt zorgt ervoor dat alle relevante correspondentie wekelijks per post wordt door gestuurd naar

Brink Bewind., zodat er goed financieel beheer kan worden gevoerd. Brink Bewind. verzoekt aan alle instanties waar cliënt betrekkingen mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan Brink Bewind. te zenden.

3) Cliënt dient ten alle tijde goed bereikbaar te zijn. Hetzij telefonisch hetzij per post, fax of E-mail. Cliënt dient wijzigingen in zijn contactgegevens terstond te melden.

 

ART. 6 BUDGETOVERZICHT

1)Brink Bewind stelt in samenspraak met cliënt dan wel de hulpverlener een budgetoverzicht op. De inkomsten

uitgaven vormen hiervoor de basis.

2)Bij het opstellen van dit overzicht dienen inkomsten en uitgaven van cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen

van het overzicht dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van Brink Bewind, de vaste lasten en de

noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door

Brink Bewind hiervoor gereserveerd.

3)Indien Brink Bewind. en cliënt geen overeenstemming bereiken over de inhoud van het budgetoverzicht, bepaalt

Brink Bewind. de inhoud van het plan. Wijzigingen in het budgetplan kunnen door Brink Bewind . worden

aangebracht indien dit noodzakelijk is voor de continuïteit

 

ART. 7 AANSPRAKELIJKHEID

1) De verwerking van de door cliënt en derden aangeleverde gegevens wordt met de grootste zorg uitgevoerd. Brink Bewind kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de door cliënt en of derden aangeleverde informatie.

2)Indien cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden ten gevolge van foutief handelen of nalaten van Brink Bewind, is de

aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Brink Bewind wordt

uitbetaald. Indien cliënt aantoont dat er aan de zijde van Brink Bewind sprake was van opzet of grove nalatigheid is Brink

Bewind onverminderd aansprakelijk voor de schade.

 

ART. 8 OPZEGGING

1)Cliënt en Brink Bewind kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. De overeenkomst eindigt

alsdan op de laatste dag van de maand waarin de overeenkomst is opgezegd.   

2)Na opzegging behoudt Brink Bewind het recht om de afgifte van gelden, eigendommen en documenten op te

schorten totdat voldoening heeft plaatsgevonden van al hetgeen aan Brink Bewind verschuldigd is. Brink

Bewind kan bovengenoemde zaken bovendien onder zich houden zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de

opdracht correct af te wikkelen.

3)Brink Bewind kan de overeenkomst met cliënt schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen indien er sprake is van een dringende reden. Als dringende reden heeft in elk geval te gelden het niet voldoen aan de verplichtingen uit art 4 en 5 van deze algemene voorwaarden.

 

ART. 9 BETALING

1)Brink Bewind past jaarlijks haar  tarieven aan en is gerechtigd de overeengekomen vergoeding dienovereenkomstig aan te passen.

2) De vergoeding aan Brink Bewind, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van derden, wordt per maand of per jaar aan cliënt in rekening gebracht, tenzij cliënt en Brink bewind schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3) Werkzaamheden die buiten de reguliere diensten vallen, zullen op basis van een uurtarief in

rekening worden gebracht. Brink Bewind. hanteert daarbij tarieven zoals deze zijn neergelegd

in de Richtlijnen voor beschermingsbewind van het Landelijk Overleg Kantonrechters.

 

ART. 10 KLACHTENREGELING

1) Conform art. 1 lid 1 van het klachtenreglement van de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) beschikt Brink Bewind over een interne klachtenregeling.  Deze kan worden gevonden op de website van Brink Bewind en zal op verzoek per post worden toegestuurd.

2) Brink Bewind is aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en inkomensbeheerders.  (Lid 585) Hierdoor is eveneens de klachtenregeling van de BPBI van toepassing.

3) Op de overeenkomst tussen Brink Bewind is Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats

van Brink Bewind is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

ART. 11 VINDPLAATS ALGEMENE VOORWAARDEN

1)Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (59378530). Van toepassing is steeds de laatst

gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met

cliënt.

2)De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.