Bezwaar- en klachtenprocedure Brink Bewindvoering BV

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:
• Brink Bewindvoering : De rechtspersoon die formeel optreedt als bewindvoerde
• Directeur: de door de BV benoemde directeur van Brink Bewindvoering;
• Medewerker: iedere andere medewerker dan de directeur in dienst van Brink Bewindvoering, verantwoordelijk voor de financiën van de aan hem/haar toevertrouwde cliënten;
• Cliënt: de rechthebbende waarvan de vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld en Brink Bewindvoering benoemd is tot bewindvoerder.
• Klager: de cliënt die de klacht of het bezwaar heeft ingediend;
• Bezwaar: een mondelinge of schriftelijke uiting van onvrede over de werkwijze van Brink Bewindvoering in het algemeen of in een specifieke situatie;
• Klacht: een schriftelijke als klacht omschreven uiting van onvrede over de werkwijze van Brink Bewindvoering in het algemeen of in een specifieke situatie indien de behandeling van het bezwaar voor de klager niet afdoende is geweest;

Artikel 2

Aangeklaagd kan worden Brink Bewindvoering. Deze regeling is uitsluitend van toepassing op cliënten van Brink Bewindvoering. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van een bezwaar of klacht door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.

Artikel 3

Een bezwaar wordt in eerste instantie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na de eerste melding, behandeld door de medewerker die het dossier van de cliënt beheert. De medewerker tracht het bezwaar telefonisch, schriftelijk of indien nodig na een persoonlijk onderhoud in overleg met de cliënt of diens vertegenwoordiger op te lossen. De cliënt zal van de afhandeling van dit bezwaar schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Indien dit niet lukt, zal de medewerker het bezwaar voorleggen aan de directeur. Deze stelt een onderzoek in, hoort de cliënt/klager en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen. De directeur beslist binnen 2 maand en stelt de cliënt hier schriftelijk van op de hoogte. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij een klacht indienen.

Artikel 4

Alleen schriftelijke en onderbouwde klachten worden in behandeling genomen. Een klacht moet minimaal voorzien zijn van:
• De naam en het adres van de klager resp. naam en adres van betrokken cliënt
• Dagtekening;
• Een omschrijving van het gedrag en/of genomen maatregel waartegen de klacht is gericht alsmede dat datum waarop dit heeft plaatsgevonden;
• Handtekening van de klager

Artikel 5

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of gestaakt indien:
• een cliënt zich voor of tijdens de behandeling van de klacht door Brink Bewindvoering tot de kantonrechter of een andere burgerlijke recht heeft gewend zal de klacht niet verder in behandeling worden genomen;
• de klacht anoniem is;
• het feit waarover geklaagd wordt langer dan 2 maand voor indiening heeft plaatsgevonden

Artikel 6

Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken behandeld door de directie of daarvoor aangewezen persoon binnen de organisatie. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt.

Artikel 7

Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt, wordt de klager door de directie of daarvoor aangewezen persoon binnen de organisatie schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 8

Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 9

De directie archiveert de afgedane klacht en wordt 5 jaar na afdoening van de klacht bewaart.

Artikel 10

Deze bezwaar- en klachtenprocedure treedt in werking voor alle bezwaren en klachten welke zijn ontstaan of zullen ontstaan na 1 januari 2014 en geldt voor onbepaalde tijd. De klachtenprocedure staat gepubliceerd op de website van Brink Bewindvoering zijnde www.brinkbewindvoering.nl

Klachten dienen te worden gericht aan:
Brink Bewindvoering
t.a.v. de directeur
Postbus 603
8440 AP HEERENVEEN