Privacybeleid Van Brink Bewindvoering Bv

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Brink bewindvoering B.V. (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar klanten. Indien je je aanmeldt bij de organisatie, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 


Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: G. Nauta-Sijszeling, Lyceumstraat 2 (8441 PS) te Heerenveen, KvK 59378530.
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via telefoon 088-4887878 of per mail info@brinkbewindvoering.nl.

 

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel


De organisatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten als financieel zorgverlener en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
2.1 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• ID bewijs
• Geslacht
• Geboorte datum 
• Geboorte plaats

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij van u verwerken:
• BSN
• Zorg indicaties indien van toepassing

 

2.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


• Wij vertegenwoordigen u op grond van de beginselen in art. 1:431 BW 1 e.v. in en buiten rechte in het beheer van uw vermogensrechtelijke belangen. Het is onze wettelijke taak om uw zaken op juiste wijze te beheren. Dit beheer en behartiging is slechts dan mogelijk indien wij over uw persoonlijke en vermogensrechtelijke gegevens beschikken.
• Het afhandelen van uw betaling is hierin een van onze wettelijke taken.
• De organisatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• De organisatie gebruikt je naam en e-mailadres om je maandelijks een uitdraai van de bankposten te versturen en in persoonlijk mailverkeer.

 

3. Geautomatiseerde besluitvorming


De organisatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de organisatie) tussen zit. Brink Bewindvoering BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Software
• 2Work software, voor het beheren van uw gegevens, het administratief kunnen verwerken van uw privé administratie en voorts het kunnen verrichten van betalingen en het afleggen van verantwoording aan zowel de klant als de rechtbank.
• Retsoft archief, voor digitale opslag van alle klantgegevens en diens correspondentie met derden.
• Microsoft Office, voor de uitvoer van operationele zaken als wettelijk vertegenwoordiger van natuurlijke personen, zoals verzending van e-mail, aan derden.
• Snelstart, voor het maken van facturen en voeren van de bedrijfsadministratie.4. Bewaartermijnen 


4.1 De organisatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• In zaken waarin wij optreden als uw wettelijk vertegenwoordiger bewaren wij uw persoonlijke gegevens voor de duur van onze dienstverlening, uw administratie bewaren wij voor de duur van 5 jaren, hetgeen de wettelijke verjaringstermijn is voor particuliere administratie.
• In zaken waarin het beschermingsbewind of andere maatregel wordt opgeheven bewaren wij de administratie voor de duur van 5 jaar. Het betreft hier de wettelijke verjaringstermijn. Indien de maatregel wordt beëindigd als gevolg van overlijden van de rechthebbende geldt een wettelijke verjaringstermijn van 10 jaren, deze wordt dan ook door ons gehanteerd.

 

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers


Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en 
organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd 
tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging 
of beschadiging. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via 
info@brinkbewindvoering.nl.

 

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Brink Bewindvoering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

7. Wijzigingen


Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.